Husorden

Et godt klima i ejendommen er meget værd. En beboelsesejendom med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man er fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse regler, der kan medvirke til at skabe et godt klima i ejendommen. Vi beder derfor om, at reglerne opfattes som en beskyttelse af både beboere og ejendom. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.


Husordenen er et led i at skabe ro og orden for beboerne, holde ejendommen og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelses-omkostningerne lavest mulige. Husk det er os selv der skal betale istandsættelsen af det, der ødelægges!


Affald

Intet affald må henkastes i gården, opgangen, kælderen eller anbringes noget andet sted end i de tilstedeværende affaldscontainere, sker dette alligevel vil man blive opkrævet kr. 1.000,- for fjernelse af dette. Der må under ingen omstændigheder smides byggeaffald i affaldscontainerne, disse er beregnet til husholdningsaffald.


Altankasser

Altankasser skal anbringes indvendigt grundet risiko for nedstyrtning.


Børn

Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange. Ejeren/lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham/hende boende eller på besøg værende børn ikke ved støjende adfærd er til gene for de øvrige beboere. Støjende leg i gårdene, herunder boldspil, må ikke forekomme efter kl. 20.00.


Cykler

Cykler, barne- og klapvogne og andre genstande må under ingen omstændigheder henstilles på trapper eller kældergange. Der henvises til cykelstativer i gården og skure til barne- og klapvogne. Hvis dette ikke bliver overholdt, vil genstandene omgående blive fjernet.


Døre og dørtilbehør

Hvis en dør i forbindelse med flytning bliver ridset, og en beboer ønsker, at den skal males, så vil man kunne få udleveret en farvekode af bestyrelsen. Det er ikke tilladt at benytte anden malling end den af bestyrelsen udpegede standard. Det anbefales, at det gamle dørtilbehør (dørknop, brevsprække og ringeklokke) beholdes, men i nogle tilfælde kan det af forskellige grunde være nødvendigt at udskifte dette. Hos bestyrelsen kan man få information og råd til, hvilken slags dørknop og brevsprække, der må opsættes. Ønskes det, at hele døren skiftes, skal bestyrelsen konttaktes for at få oplyst firma og type, der skal købes.


Facader

Beboere må ikke uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen foretage nogen ændringer af den udvendige facade, herunder opsætning af tv-antenner, inddækning af altaner og lignende, ligesom der ikke må opbevares effekter på altanerne, som skæmmer ejendommens facade eller er til gene risikomæssigt. I forlængelse af husordenen er der nedskrevet nogle retningslinier for ejendommens facade.


Fraflytter og fremleje

Når man sælger eller fremlejer, skal dette meddeles til varmemestren og administrationen omgående. Ved salg skal kælder være tømt på overtagelsesdagen. Det påhviler køber selv at kontrollere dette. Hvis bestyrelsen af en eller anden grund må tømme kælderrum, vil ejer bliver opkrævet kr. 1.000,- pr. rum.


Fugle

Fodring af fugle og andre dyr er strengt forbudt.


Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller i tilhørende gård, plads, skure, garager eller kastes ud fra vinduer og altaner.


Motorkøretøjer

Biler må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørsel for andre biler, og de må kun holde inden for afmærkningerne. Signalhorn må ikke bruges i gårdene. Benzin må ikke opbevares uden for bilen. Knallerter og motorcykler må ikke henstilles i ejendommens port og der er strengt forbudt at starte motoren og at køre i gården. Ind- og udkørsel må ikke ske efter kl 20.00.


Portene

Portene i gårdene skal lukkes - ikke smækkes - efter brug.


Sanitet

Utætte cisterner, løbene toiletter og dryppende vandhaner skal omgående meddeles varmemestren. Der må kun benyttes toiletpapir i WC kummerne, intet der kan tilstoppe afløbet må kastes i toilettet.


Støj

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til lettelse for husholdningen skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter klokken 20.00.

Beboerne må ikke afspille musik eller støje på så højt niveau, at det generer de øvrige på ejendommen.


Tørring af tøj

Tøj må kun hænges til tørre på de anviste pladser. Tøjtørringen må ikke finde sted fra vinduer, trapper eller altaner.


Vaske- og opvaskemaskiner

Beboere må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen / administrator opsætte vaske- og opvaskemaskiner i lejlighederne. Tilladelse kan forventes givet under forudsætning af, at installationen foretages af en autoriseret installatør, og at tilslutning ikke foretaget til det varme vand. Det er STRENGT FORBUDT at lukke varmt vand ind i vaske- og opvaskemaskiner.


Vinduer

I regn-, frost og stormvejr skal alle vinduer i kælderrum samt på trappeopgange holdes lukket.