VEDTÆGTER
for
Ejerforeningen
Frederikssundsvej 68 m.fl.

Indledning, formål, medlemsskab og hæftelse.
§ 1

Stk. 1.
Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i Lov om ejerlejligheder.
Ejerforeningens navn er: Ejerforeningen Frederikssundsvej 68 m.fl.,
og foreningens hjemsted er: Københavns Kommune.
Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og øvrige fællesanliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.


Stk. 2.
For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i de i stk. 1 nævnte ejendomme. Medlemsskab er pligtmæssigt og indtræder på overtagelsesdagen, og ophører på samme måde på en ny ejers overtagelsesdag.
Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter over for ejerforeningen for alle tilgodehavender med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte have vedrørende den pågældende ejerlejlighed, også selvom dette tilgodehavende er opstået i en tidligere ejers tid.


Stk. 3.
Rettigheder og forpligtelser fordeles jfr. stk. 2 mellem medlemmerne efter følgende fordelingstal. (Ikke medtaget her. Skriv til bestyrelsen eller CEJ hvis det er relevant)


Generalforsamling.
§ 2

Stk. 1.
Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.
De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.


Stk. 2.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Såfremt et medlem ejer flere lejligheder, er han stemmeberettiget for samtlige lejligheder; dog med respekt af Ejerlejlighedslovens § 2, stk. 4.
Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer – efter antal og fordelingstal – er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne ja- og nej-stemmer – efter antal og fordelingstal – stemmer for det stillede forslag.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne ja- og nej-stemmer – efter antal og fordelingstal – afholdes ny generalforsamling inden 2 måneder, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne ja- og nej-stemmer efter antal og fordelingstal.


Ordinær generalforsamling.
§ 3

Stk. 1.
Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til orientering.
 5. Forslag jfr. punkt 4.
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 7. Øvrige forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 8. Valg af formand for bestyrelsen.
 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.


Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker med brev eller alternativt via mail til den af det enkelte medlem oplyste postadresse eller mailadresse.
Det er det enkelte medlems eget ansvar og risiko, dersom forsendelser til medlemmet går tabt, med mindre medlemmet kan påvise, at tabet skyldes fejl begået af bestyrelsen eller administrator.
Bilag til indkaldelsen (eksempelvis bestyrelsens beretning, årsregnskab, budget, eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer samt alle øvrige bilag) udsendes ikke sammen med denne. Disse er i stedet tilgængelige på foreningens og/eller administrators hjemmeside, således at det enkelte medlem selv kan hente disse.


Stk. 3.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.


Forslag.
§ 4

Stk. 1.
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af den ordinære generalforsamling.
Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal indsendes til ejerforeningens til enhver tid værende administrator senest 10 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag, samt forslag som bestyrelsen agter at stille, skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
Information om eventuelt yderligere forslag udsendes med brev eller alternativt via e-mail til den af det enkelte medlem oplyste postadresse eller e-mailadresse. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvorvidt information sker via brev eller e-mail.
Det er det enkelte medlems eget ansvar og risiko, dersom forsendelser til medlemmet går tabt, med mindre medlemmet kan påvise, at tabet skyldes fejl begået af bestyrelsen eller administrator.
Det er endvidere det enkelte medlems eget ansvar og risiko at have oplyst administrator om en e-mailadresse, hvortil indkaldelse kan sendes.
Forslagene er tilgængelige på foreningens og/eller administrators hjemmeside, således at det enkelte medlem selv kan hente dette.


Ekstraordinær generalforsamling.
§ 5

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
Ekstraordinær generalforsamling anmodet af medlemmerne jfr. ovenstående skal – med mindre det rent praktisk ikke kan lade sig gøre – være afholdt senest to måneder efter, at anmodning herom er indgivet til bestyrelsen.


Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker med brev eller alternativt via mail til den af det enkelte medlem oplyste postadresse eller mailadresse.
Det er det enkelte medlems eget ansvar og risiko, dersom forsendelser til medlemmet går tabt, med mindre medlemmet kan påvise, at tabet skyldes fejl begået af bestyrelsen eller administrator.
Bilag til indkaldelsen udsendes ikke sammen med denne. Disse er i stedet tilgængelige på foreningens og/eller administrators hjemmeside, således at det enkelte medlem selv kan hente disse.


Stk. 3.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.


Stemmeret og fuldmagt.
§ 6

Stk. 1.
Ethvert medlem har stemmeret i forhold til sit fordelingstal.


Stk. 2.
Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.
En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter.
Undtaget fra denne begrænsning er dog bestyrelsen (ikke de respektive bestyrelsesmedlemmer), som således uden begrænsning kan repræsentere eventuelt afgivne fuldmagter udstedt til bestyrelsen i stedet for til en individuel person. Bestyrelsen kan dog ikke modtage blanco-fuldmagter. Fuldmagter udstedt til et specifikt bestyrelsesmedlem er fortsat underlagt ovenstående begrænsning.
Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.


Dirigent og referat.
§ 7

Stk. 1.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.


Stk. 2.
Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og tilstræbes at være tilgængeligt for medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.
Referatet udsendes med brev eller alternativt via mail til den af det enkelte medlem oplyste postadresse eller mailadresse.
Det er det enkelte medlems eget ansvar og risiko, dersom forsendelser til medlemmet går tabt, med mindre medlemmet kan påvise, at tabet skyldes fejl begået af bestyrelsen eller administrator.
Referat fra generalforsamlingen med tilhørende bilag er tilgængeligt på foreningens og/eller administrators hjemmeside, således at det enkelte medlem selv kan hente dette.


Bestyrelsens medlemmer.
§ 8

Stk. 1.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges indtil 4 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand.
Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. Derudover er et medlems myndige børn, der bebor dennes lejlighed i foreningen, også valgbare.
Hver lejlighed kan kun være repræsenteret med ét medlem.


Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 3.
Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med ny formand indtil førstkommende generalforsamling.


Stk. 4.
Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.


Bestyrelsens pligter.
§ 9

Stk. 1.
Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.


Stk. 2.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.
Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.
Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag skal skyldneren betale et rykkergebyr svarende til det i Lejeloven til enhver tid gældende påkravsgebyr til administrator samt renter til ejerforeningen. Såfremt restancen samt eventuelle rykkergebyrer m.v. ikke er indbetalt i henhold til den i påkravet angivne frist, kan ejerforeningen uden yderligere varsel overgive fordringen til retslig inkasso. Betales restancen fortsat ikke, kan ejerforeningen begære ejerlejligheden på tvangsauktion.


Stk. 3.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når to medlemmer af bestyrelsen begærer det.


Stk. 4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede.


Stk. 5.
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens – eller i hans forfald næstformandens – stemme udslaget.


Stk. 6.
Såfremt bestyrelsen behandler et emne, der direkte vedrører et eller flere bestyrelsesmedlemmer, kan disse ikke deltage i behandlingen heraf.


Stk. 7.
Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet udsendes per mail af referenten og forelægges til godkendelse senest på det efterfølgende møde.


Stk. 8.
Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.


Stk. 9.
Bestyrelsen eller generalforsamlingen kan beslutte, at opkrævning af bidrag til ejerforeningen, i det omfang der ikke sker opkrævning efter måler, skal specificeres således, at opkrævning til grundfond, vand/vandafledning, varme og el fremgår særskilt af hver opkrævning.


Administration.
§ 10

Stk. 1.
Generalforsamlingen kan med tilslutning fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift.


Stk. 2.
Administrator skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.


Stk. 3.
Bestyrelsen ansætter og afskediger administrator.


Tegningsret.
§ 11

Stk. 1.
Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden – eller i dennes forfald næstformanden – skal være den ene.


Revision.
§ 12

Stk. 1.
Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Denne skal være statsautoriseret eller registreret. Revisor må ikke være medlem af ejerforeningen.


Stk. 2.
Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.


Stk. 3.
Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.


Årsregnskab.
§ 13

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2.
Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.


Stk. 3.
Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.


Vedligeholdelse.
§ 14

Stk. 1.
Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer, udvendige vinduer samt fornyelse og vedligeholdelse af altaner, indvendige fællesarealer, trappeopgange, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg.


Stk. 2.
Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulv-belægning, gulvbrædder, loftspuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, vandmålere, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.


Stk. 3.
Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt.


Stk. 4.
Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat rimelig frist.
Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne.
Endvidere kan bestyrelsen i sådanne tilfælde, såfremt den måtte finde det nødvendigt, stille krav om, at ejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden.
I tilfælde af, at lejligheden er udlejet, og lejeren på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser, kan bestyrelsen stille krav om, at lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden.
Efterkommes et sådant påbud om fraflytning ikke, kan foreningen lade udsættelse ske ved en umiddelbar fogedforretning.
Ejer hæfter til enhver tid for dennes lejere og disses eventuelle misligholdelse på ejendommen. Det er ejers ansvar, at lejer får udleveret den til enhver tid gældende husorden i ejerforeningen.


Stk. 5.
Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduerne eller lade opsætte antenner, paraboler, skilte, reklame, tørrestativer m.m.


Fælles vedligeholdelse m.v.
§ 15

Stk. 1.
Ethvert medlem er pligtig at medvirke til at betale en forholdsmæssig andel af og indlægge IT-netværk og andre lignende anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne, for såvidt et fornødent flertal på en generalforsamling har stemt for sådanne anlægs gennemførelse.


Stk. 2.
Udgiftsfordelingen sker som udgangspunkt efter fordelingstal.
Såfremt de konkrete udgifter er af en sådan karakter, at det anses for værende rimeligt at fordele disse ligeligt for alle ejerlejligheder, eller at det alternativt anses som værende rimeligt helt at undtage enkelte lejligheder for at deltage i fordelingen af udgifterne, kan det ved generalforsamlingsbeslutning vedtages, at en anden fordeling end efter fordelingstal kan anvendes. En sådan generalforsamlingsbeslutning kan ske med samme flertal, som en vedtagelse af selve forslaget uden en sådan særlig ud-giftsfordeling.


Stk. 3.
Ethvert medlem er pligtig til at give de af bestyrelsen eller administrator anviste håndværkere og/eller rådgivere adgang til sin lejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, modernisering m.v. eller ombygninger.
Såfremt lejligheden ikke er tilgængelig p.g.a. manglende tilstedeværelse eller aflevering af nøgle, er det bestyrelsen eller dennes stedfortræder tilladt at sikre sig adgang til lejligheden på anden vis; om fornødent med Fogedrettens medvirken. Alle eventuelle udgifter hertil påhviler det pågældende med-lem.


Rettigheder og pligter ved individuel istandsættelse m.v.
§ 16

Stk. 1.
Det enkelte medlem har ret til at foretage ændringer, moderniseringer og forbedringer i sin ejerlejlighed – herunder flytte eller fjerne ikke-bærende skillevægge – i det omfang, dette ikke er til gene for andre medlemmer og i øvrigt ikke har indflydelse på ejendommens fælles bygningsdele og/eller rørføringer.
Bestyrelsen skal forinden igangsættelse af større ombygninger orienteres.
Udførelse og/eller ændringer af nødvendige rørføringer eller lignende til såvel over- som underliggende lejligheder kan kun gennemføres med forudgående skriftligt samtykke fra de berørte medlemmer. Dog er medlemmer som udgangspunkt pligtig at tåle den type gener indenfor rimelighedens grænser. Afgørelser af eventuelle tvister i anledning af sådanne ændringer er ejerforeningen uvedkommende.
Ved ændringer i bærende konstruktioner er det en forudsætning for godkendelse fra bestyrelsen, at disse udføres med assistance fra et rådgivende ingeniørfirma eller tilsvarende bygningssagkyndig, som foruden de nødvendige beregninger m.v. i forbindelse med myndighedsbehandling ligeledes skal foretage projektledelse og tilsyn med det pågældende arbejde. Herudover skal der tegnes særskilt entreprise- og montageforsikring under byggeperioden.
Det udførende medlem er pligtig at indhente alle fornødne byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser eller lignende hos bygningsmyndighederne og – såfremt det ønskes af bestyrelsen – forelægge disse for bestyrelsen.


Stk. 2.
Medlemmer, der lader udføre sådanne arbejder som omtalt i stk. 1, bærer det fulde ansvar – herunder også økonomisk – for alle typer skader, som udførelsen af arbejdet måtte forvolde på enten fælles bygningsdele eller i andre medlemmers lejligheder.
Det pågældende medlem har pligt til at foretage udbedring af sådanne skader, såfremt det med rimelighed kan påvises, at disse kan henføres til det udførte arbejde. Det har i den forbindelse ingen indflydelse på det udførende medlems erstatningsansvar, hvorvidt der foreligger godkendelser eller at arbejdet i øvrigt er udført i overensstemmelse med gældende forskrifter. Det pågældende medlem bærer altid det fulde ansvar for eventuelle skader hidrørende fra dennes individuelle arbejder i lejligheden.


Erhverv.
§ 17

Stk. 1.
Der må ikke drives erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke.


Stk. 2.
Undtaget fra stk. 1 er de lejligheder, som jfr. nærværende vedtægters § 1, stk. 3 allerede er godkendt til erhverv.


Stk. 3.
Bestyrelsen kan efter forudgående skriftlig ansøgning tillade, at der drives liberalt erhverv fra beboelseslejligheder.
En godkendelse vil sædvanligvis kunne gives under forudsætning af, at der ikke skal foretages særskilt skiltning på facaden, ligesom kundebesøg på adressen som udgangspunkt ikke tillades.
Bordelvirksomhed eller lignende er dog aldrig tilladt. Hverken med eller uden bestyrelsens samtykke.


Udlejning.
§ 18

Stk. 1.
Udlejning af en ejerlejlighed kan kun ske efter bestyrelsens forudgående godkendelse. Godkendelse kan dog ikke nægtes uden rimelig grund.
Den til enhver tid værende administrator skal efter en afgivet godkendelse tilstilles kopi af den af såvel lejer som udlejer underskrevne lejekontrakt. Dette skal ske inden lejeperiodens begyndelse.


Stk. 2.
I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse – såvel delvist som i sin helhed – skal det i lejekontrakten specifikt være anført, at ejerforeningen over for lejeren har samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til Lejeloven og den gældende husorden, foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejerne, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.


Stk.3.
Ejerforeningens medlemmer er berettiget til at korttidsudleje deres ejerlejligheder helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål.
Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal senest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for, hvordan underretningen skal ske. Medlemmet har ansvaret for, at ejerforeningens husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager jfr. stk. 4.


Stk. 4.
Bestyrelsen kan nægte medlemmer af ejerforeningen korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis medlemmet ikke overholder betingelserne i stk. 3.


Husorden.

§ 19

Stk. 1.
Bestyrelsen skal udarbejde en husorden, der skal tilsigte at skabe ordnede forhold på ejendommen og skabe et sådant miljø, at det enkelte medlem kan anvende sin ejerlejlighed i overensstemmelse med de i lejelovgivningen anførte regler for almindelige lejligheder.


Stk. 2.
Såfremt et medlem overtræder den af generalforsamlingen godkendte husorden, kan bestyrelsen – såfremt den måtte finde det nødvendigt – stille krav om, at ejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden.
I tilfælde af, at lejligheden er udlejet, og lejeren på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser, kan bestyrelsen stille krav om, at lejeren uopholdeligt skal fraflytte lejligheden.
Efterkommes et sådant påbud om fraflytning ikke, kan foreningen lade udsættelse ske ved en umiddelbar fogedforretning.
Ejer hæfter til enhver tid for dennes lejere og disses eventuelle misligholdelse på ejendommen. Det er ejers ansvar, at lejer får udleveret den til enhver tid gældende husorden i ejerforeningen.


Pantsikkerhed.
§ 20

Stk. 1.
Nærværende vedtægt tinglyses pantstiftende for kr. 57.000,00 i ejerlejlighederne nr. 1-112 (matr.nr. 1043 Utterslev, København) og ejerlejlighederne nr. 1-58 (matr.nr. 1044 Utterslev, København).


Stk. 2.
Pantstiftelsens maksimum er fastsat efter de beløb, der for tiden gælder i henhold til Bekendtgørelse nr. 1148 af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling, § 23, stk. 6. Når det i henhold til den nævnte bekendtgørelse eller det i henhold til den enhver tid gældende bekendtgørelse fastsatte beløb reguleres, kan ejerforeningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling med bindende virkning for samtlige lejlighedsejere ved simpel stemmeflerhed beslutte, at pantstiftelsen for de enkelte ejerlejligheder reguleres tilsvarende.


Stk 3.
Bortfalder reglerne i den foregående stk. omtalte bekendtgørelse eller de til enhver tid gældende regler, skal bestyrelsen fremsætte forslag til en ny reguleringsbestemmelse, der kompenserer for fremtidige ændringer i det almindelige prisniveau uden at vanskeliggøre vilkårene for optagelse af realkreditlån i ejerlejlighederne. Bestyrelsens forslag i henhold til nærværende stk. skal vedtages med det for vedtægtsændringer gældende kvalificerede flertal.


Stk. 4.
Pantstiftelsen har oprykkende pant efter de på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af pantstiftelsen hvilende hæftelser. Ved første ejerskifte efter tinglysning af pantstiftelsen har sælger og køber overfor ejerforeningen pligt til at sikre, at den på ejerlejligheden tinglyste pantstiftelse med efterfølgende reguleringer opnår 1.-prioritet panteret i ejerlejligheden.
Når nærværende vedtægter kan opnå 1.-prioritet, skal de til ejerforeningen håndpantsatte ejerpante-breve, skadesløsbreve, pantstiftende skøder og de tidligere vedtægters pantstiftende beløb på kr. 25.000,- aflyses.


Stk. 5.
Pantstiftelsen tjener ejerforeningen til sikkerhed for den til enhver tid værende gæld til ejerforeningen vedrørende de enkelte ejerlejligheder, uanset om nuværende eller tidligere lejlighedsejere måtte hæfte personligt herfor. Ved overdragelsen af en ejerlejlighed indtræder erhververen uden videre i samtlige forpligtelser i henhold til pantstiftelsen.


Stk. 6.
Opnås der ved salg på tvangsauktion ikke dækning til pantstiftelsen, har auktionskøber pligt til efter påkrav fra administrator eller bestyrelsen på ny at lade vedtægterne lyse pantstiftende som anført.


Stk. 7.
I de tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.


Stk. 8.
For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6.


Stk. 9.
En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at forhøje det beløb, som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.


Foreningens opløsning.
§ 21

Stk. 1.
Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages énstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer.


Tinglysning.
§ 22

Stk. 1.
Nærværende dokument begæres tinglyst som servitut på ejendommen matr.nr. 1043 Utterslev, København, beliggende Provstevej 2 A-C og Frederikssundsvej 68 E-I samt på ejendommen matr.nr. 1044 Utterslev, København, beliggende Frederikssundsvej 68 A-D og de herfra udstykkede ejerlejligheder som gensidigt berettigende og bebyrdende deklaration. Deklarationen respekterer uden særlig påtegning de på nuværende tidspunkt lyste kredit-, hypotekforenings- samt reallånefondmidler uden kaution og rykker op, efterhånden som de afdrages eller til et forud fastsat tidspunkt indfries.
Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse eller administrator samt enhver ejerlejlighedsejer.
Med hensyn til de i ejendommen og de enkelte ejerlejligheder påhvilende prioriteter, byrder, rettigheder og forpligtelser henvises til ejendommens og lejlighedernes blade i tingbogen.Der er herved for kr. 57.000,00 givet pant i en ejerbolig til sikkerhed for ejerforeningens krav på beta-ling af fællesudgifter. Der vedlægges kopi af gyldig vedtagelse på generalforsamlingen om vedtægtens bestemmelse om sikkerhedsbeløbet.Fremlagt og godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 19. april 2018 samt på ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 22. maj 2018; respekterer de på ejendommen tinglyste byrder, servitutter og panthæftelser.